ارزيابي رابطه بين محافظه كاري حسابداري و ريسك ورشكستگي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس

ارزيابي رابطه بين محافظه كاري حسابداري و ريسك ورشكستگي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس

بررسی کامل تحقیق اوراق بهادار تهران
دارای 150 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.

فرمت فایل:
word و قابل ویرایش
تعداد صفحات
: 150 صفحه
آماده:
برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد

قسمتی از متن تحقیق::

اوراق بهادار تهران
چكيده: 1
مقدمه: 3
فصل اول: كليات تحقیق
1-1 مقدمه 5
2-1 تاریخچه مطالعاتی 7
3-1 بيان مسئله 9
4-1. چهار چوب نظری تحقیق 11
5-1. فرضيه هاي تحقيق 12
6-1. اهميت و ضرورت تحقيق 12
7-1. اهداف تحقيق 13
8-1. حدود مطالعاتی 14
1-8-1 قلمرو مكاني 14
2-8-1 قلمرو زمانی 14
3-8-1 قلمرو موضوعي 14
9-1. تعريف مفاهيم و واژه هاي کلیدی 14
فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق
1-2 بخش اول : مباني نظري 17
1-1-2 مقدمه 17
2-1-2. تعريف محافظه كاري 17
3-1-2 . احتياط 20
4-1-2. معيارهاي ارزيابی محافظه کاري 20
1-4-1-2. معيارهاي خالص دارايي ها 21
2-4-1- 2. معيارهاي سود و اقلام تعهدي 21
3-1-4-2. معيارهاي رابطه سود و بازده سهام 22
5-1-2. تقسیم انواع محافظه کاری 22
1-5-1-2. محافظه کاری مشروط: (محافظه کاری سود و زیانی- محافظه کاری از پیش تعیین شده) 23
2-5-1-2. محافظه کاری نامشروط (محافظه کاری ترازنامه ای- محافظه کاری آینده نگر) 23
6-1-2 روش های اندازه گیری محافظه کاري: 24
1-6-1-2 روش ها اندازه گیری محافظه کاری مشروط 24
2-6-1-2. روش های اندازه گیری محافظه کاری نامشروط 26
7-1-2. تعريف ورشكستگي 28
8-1-2 بررسي قانون ورشكستگي در برخي كشورها 29
9-1-2 بررسي قانون ورشكستگي ايران 30
10-1-2 دلايل ورشكستگي 31
1-10-1-2 دلايل درون سازماني 31
11-1-2 مراحل ورشکستگی : 33
1-11-1-2 دوره نهفتگی 33
2-11-1-2 دوره کسری وجوه نقد 34
3-11-1-2 دوره نبود توان پرداخت ديون کامل : 34
12-1-2 ورشكستگي از نظر حقوقي: 35
13-1-2 بررسي استانداردهاي موضوعه توسط مراجع حرفه‌اي مختلف در مورد تداوم فعاليت: 35
14-1-2 شيوه‌هاي ارزيابي تداوم فعاليت 36
1-14-1-2 ارزيابي تداوم فعاليت با استفاده از مقررات قانون تجارت: 36
2-14-1-2 ارزيابي تداوم فعاليت با استفاده از گزارش حسابرسان: 37
15-1-2 استانداردهاي حسابرسي مربوط به تداوم فعاليت 38
16-1-2 پيش بيني ورشكستگي شركت‌هاي كوچك و كاربرد شاخص‌هاي غيرمالي 40
1-16-1-2 پيش‌بيني 42
17-1-2 كاربرد نسبت‌هاي مالي 43
18-1-2 انواع مدل‌هاي توانمندي مالي 44
2-18-2 روش تجزيه و تحليل نسبتها: 45
19-1-2 مدل‌هاي چند متغيره براي پيش‌بيني ورشكستگي 46
20-1-2 اشكالات مدل مميزي ـ تجزيه و تحليل متمايز كننده 46
21-1-2مدل‌هاي احتمال شرطي 47
22-1-2 مشكلات مدل‌هاي پيش‌بيني ورشكستگي: 48
23-1-2 توسعه مدل‌هاي پيشين پيش‌بيني توانمندي مالي 49
24-1-2 مدل‌هاي پيش‌بيني ورشكستگي 51
1-24-1-2 مدل ويليام بيور (1966) 52
2-24-1-2 مدل آلتمن (1968) 53
3-24-1-2 مدل اسپرين گيت (1978) 56
4-24-1-2 مدل اوهلسون (1980) ـ مدل احتمال شرطي 57
5-24-1-2 مدل زميجوسكي (1984) 58
6-24-1-2 مدل فالمر (1984) 58
7-24-1-2 مدل سی اسکوار (1987) 59
8-24-1-2 مدل گرايس (1998) 60
9-24-1-2 ارزيابي مدل زاوگين براي رتبه‌بندي مالي شركت‌ها 62
2-2 بخش دوم :پيشينه تحقيق 68
1-2-2 پيشينه تحقيقات انجام شده خارج ازكشور 69
2-2-2 پيشينه تحقيقات انجام شده در ايران 77
3-2-2 پژوهش های انجام شده در زمینه ورشکستگی در ایران 78
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
1-3 مقدمه 81
2-3 روش تحقیق 81
3-3 جامعه ونمونه آماری 82
5-3 روش های جمع آوری اطلاعات 83
6-3 روش تحقيق 83
7-3 مدل هاي مورد استفاده براي آزمون فرضيه هاي تحقيق 84
8-3 متغیر های تحقیق 84
1-8-3 متغیر مستقل 84
2-8-3 متغیر وابسته 85
9-3 روش تجزيه و تحليل اطلاعات 86
1-9-3 تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی 87
10-3 اعتبار درونی و برونی پژوهش 93
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
1-4 مقدمه‏ 95
2-4. شاخص های توصیفی متغیرها 95
3-4. روش آزمون فرضیه ها ي تحقيق 97
4-4. تجزيه و تحليل فرضیه هاي تحقيق 98
1-4-4. بررسي فرض نرمال بودن متغيرها: 99
2-4- 4. خلاصه تجزيه وتحليل ها به تفکيک هرفرضيه به شرح ذيل بيان می شود 100
1-2-4-4. تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه اصلی اول: 100
1-1-2-4-4. تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه فرعي الف: 100
2-1-2-4-4. تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه فرعي ب: 104
2-2-4-4. تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه اصلی دوم : 108
1-2-2-4-4. تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه فرعي الف: 109
2-2-2-4-4.تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه فرعي ب: 112
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
1-5 مقدمه 119
2-5. نتایج فرضیه اصلی اول 119
1-2-5. نتایج فرضیه فرعی الف 119
2-2-5- نتایج فرضیه فرعی ب 120
3-5. نتایج فرضیه اصلی دوم 120
1-3-5. نتایج فرضیه فرعی الف 120
2-3-5. نتایج فرضیه فرعی ب 121
4-5. نتيجه گيري كلي تحقيق 122
5-5. پيشنهادات 122
1-5-5. پيشنهاد بر مبناي فرضيه هاي پژوهش 122
2-5-5. پيشنهاد براي پژوهش هاي آتي: 123
6-5 محدودیت های تحقیق 123
پیوست ها
فهرست شرکت ها 126
منابع و ماخذ
منابع فارسي: 128
منابع لاتین: 130
چکیده لاتین 132

نگاره (1-2): دلایل ورشکستگی 33
نگاره (2-2): مراحل ورشکستگی 34
نگاره (3-2): نتايج حاصل از مدل‌هاي تجربي پيش‌بيني 49
نگاره (4-2): نتايج حاصل از آزمون در جدول ذيل قرار دارد: 54
نگاره (5-2): نتایج آزمون مدل آلتمن 1982 55
نگاره (6-2) : خلاصه تحقيقات خارجي مرتبط با محافظه كاري و ورشکتگی 75
نگاره (1-3): مشخصات روش پیرسون 89
نگاره (1-4): شاخص های توصیف کننده متغیرها تحقيق، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع 96
نگاره (2-4) : آزمون کالموگراف – اسميرنوف K-S)) 99
نگاره (3-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعديل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر محافظه کاری مشروط و ریسک ورشکستگی 100
نگاره (4-4) : تحلیل واریانس رگرسیون 101
نگاره (5-4) : ضرایب معادله رگرسیون 102
نگاره (5-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعديل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر محافظه کاری نامشروط و ریسک ورشکستگی 104
نگاره (6-4) : تحلیل واریانس رگرسیون 105
نگاره (7-4) : ضرایب معادله رگرسیون 106
نگاره (8-4). خلاصه یافته های حاصل از بررسی دو فرضیه فرعي الف و ب 108
نگاره (9-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعديل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر محافظه کاری مشروط و ریسک ورشکستگی 109
نگاره (10-4) : تحلیل واریانس رگرسیون 110
نگاره (11-4) : ضرایب معادله رگرسیون 110
نگاره (12-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعديل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر محافظه کاری نامشروط و ریسک ورشکستگی 113
نگاره (13-4) : تحلیل واریانس رگرسیون 114
نگاره (14-4) : ضرایب معادله رگرسیون 114
نگاره (15-4). خلاصه یافته های حاصل از بررسی دو فرضیه فرعي الف و ب 117

نمودار (1-3) مدل تحقيق 84
نمودار (1-4) : ناحيه رد و قبول فرض صفر در سطح اطمينان 95% 98
نمودار (2-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون 103
نمودار (3-4) : خط و معادله رگرسیون 103
نمودار (4-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون 107
نمودار (5-4) : خط و معادله رگرسیون 107
نمودار (6-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون 111
نمودار (7-4) : خط و معادله رگرسیون 112
نمودار (8-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون 115
نمودار (9-4) : خط و معادله رگرسیون 116

چكيده:
اين پژوهش روابط موجود در ميان حسابداري محافظه كارانه و ريسك ورشكستگي را مورد بررسي قرار مي دهد، كه محافظه كاري سبب افزايش اموال و پول نقد و ورشكستگي به عنوان شرايطي كه در آن پول نقد به ميزان كافي وجود ندارد.تبعيت مي كند، بنابراين تئوري حسابداري حاكي از وجود رابطه بين اين دو مقوله است. در اين پژوهش از طبقه بندي محافظه كاري مشروط و نامشروط و از مدل پيش بيني ورشكستگي زاوگين و آلتمن كه طيفي از احتمال ورشكستگي را ارائه مي دهند استفاده شده است. جهت بررسي رابطه در شرايط بازار سرمايه ايران در دوره زماني 1388-1379 جامعه مطالعاتي شامل شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد كه با استفاده از روش حذف سيستماتيك شركت هايي كه اطلاعات مورد نياز پژوهش ما را فراهم نكردند حذف و تعداد 76 شركت انتخاب شوند. پس متغير هاي پژوهش مورد شناسايي قرار گرفته و جهت تجزيه و تحليل اطلاعات، از داده هاي به دست آمده از نرم افزار هاي رهاورد نوين، براي محاسبه متغير هاي پژوهش از نرم افزار Excel استفاده شده است. اين داده ها جهت آزمون فرضيه ها توسط نرم افزار Spss به كمك آماره هاي توصيفي و استنباطي نظير تحليل همبستگي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. از تحقيق اين نتايج حاصل شد فرضيه اصلي اول: بين محافظه كاري حسابداري و ريسك وركستگي طبق مدل آلتمن در بازار سرمايه ايران ارتباط معنادار وجود دارد. با توجه به تقسيم محافظه كاري به مشروط، مولفه هاي آماري به دست آمده از آزمون هاي آماري مربوط به متغير هاي اين فرضيه نشان مي دهد كه متغير ها داراي ارتباط خطي و معكوس با يكديگر هستند. در نتيجه فرض خطي بودن رابطه بين محافظه كاري مشروط و نامشروط و ريسك ورشكستگي تاييد مي گردد. فرضيه اصلي دوم: بين محافظه كاري و ريسك ورشكستگي طبق زاوگين در بازار سرمايه ايران ارتباط معنادار وجود دارد. با توجه به سنجش محافظه كاري از طريق تقسيم بين محافظه كاري مشروط ونامشروط، مولفه هاي آماري به دست آمده از آزمون هاي آماري مربوط به متغير هاي اين فرضيه نشان مي دهد كه محافظه كاري مشروط و نامشروط با ريسك ورشكستگي طبق مدل زاوگين داراي ارتباط خطي و معكوس هستند. در نتيجه فرض خطي بودن رابطه بين متغير ها تاييد مي گردد. نتايج مقايسه اي حاصل از دو فرضيه اصل پژوهش نيز حاكي از اين مهم است كه رابطه بين محافظه كاري مشروط و ريسك ورشكستگي طبق دو مدل آلتمن و زاوگين قوي تر از رابطه بين محافظه كاري نامشروط و اين دو مدل مي باشد. نتايج به دست آمده در اين پژوهش با ساير تحقيقات جهاني به خصوص نتايج تحقيق فرانك و همكاران (2010) مطابقت كاملي را نشان مي دهد و مي تواند كليه گروه هاي ذي نفع درون سازماني و برون سازماني را در اتخاذ تصميمات خود ياري كند.
واژه هاي كليدي: محافظه كاري حسابداري، محافظه كاري مشروط، محافظه كاري نامشروط، ريسك ورشكستگي، مدل آلتمن، مدل زاوگين

مقدمه:
امروزه پيشرفت سريع فناوري و تغييرات محيطي وسيع، شتاب فزاينده اي به اقتصاد بخشيده و رقابت روز افزون موسسات دستيابي به سود را محدود و احتمال ورشكستگي را افزايش داده است. از سوي ديگر مالكين، سرمايه گذاران، شركاي تجاري و بستانكاران با تكيه بر گزارش هاي مالي شركت ها به ارزيابي موفقيت يك شركت و گرايش آن به ورشكستگي علاقمند هستند. در تصميم گيري هاي مالي سرمايه گذاران و بستانكاران در مورد يك موسسه صورت هاي مالي نقش اساسي را بازي مي كنند. صورت هاي مالي بخش اصلي فرايند گزارشگري مالي را تشكيل مي دهند. هدف هاي گزارشگري مالي و مباني حسابداري ايجاب مي كند، اطلاعاتي كه گزارشگري مالي را تشكيل مي دهند، از ويژگي هاي معيني برخوردار باشند. در مفاهيم گزارشگري ايران از ويژگي ها با عنوان خصوصيات كيفي ياد شده است، يكي از اين خصوصيات كيفي محافظه كاري است. محافظه كاري حسابداري از افزايش اموال و پول نقد ورشكستگي به عنوان شرايطي كه پول نقد به ميزان كافي وجود ندارد تبعيت مي كند پس باتوجه به ارتباطات ميان محاظه كاري و ريسك ورشكستگي، اعمال محافظه كاري با افزايش وجوه نقد در دسترس و به جريان انداختن آن توسط شركت هايي كه در محدوده فشار مالي هستند، باعث مي شود كه اين شركت ها ريس ورشكستگي پايين تري داشته باشند براساس اين موضوع محافظه كاري غالبا با ريسك ورشكستگي ارتباط منفي دارد، مهمترين هدف مطالعه حاضر تعيين تئوريك شاخص هاي سنجش محافظه كاري، آزمون اين شاخصه ها و ارائه شواهد لازم به منظور كمك به فعالان بازار سرمايه ايران، براي اتخاذ تصميمات منطقي در فرايند مديريت و سرمايه گذاري است.

بررسی کامل تحقیق ارزيابي رابطه بين محافظه كاري حسابداري و ريسك ورشكستگي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ارزيابي رابطه بين محافظه كاري حسابداري و ريسك ورشكستگي

ريسك ورشكستگي

محافظه كاري حسابداري

مقاله

پاورپوینت

فایل فلش

کارآموزی

گزارش تخصصی

کارورزی

اقدام پژوهی

درس پژوهی

جزوه

خلاصه

نمونه سوال