گزارش كارآموزی (بررسی مقدماتی تداركات و سیستم انبارها) رشته نرم‌افزار كامپیوتر

گزارش كارآموزی (بررسی مقدماتی تداركات و سیستم انبارها) رشته نرم‌افزار كامپیوتر

مقدمه ای بر كارآموزی

در زمینه اجرای كارآموزی اینجانب در سازمان نقشه برداری كشور درخصوص امكان سنجی، طراحی، ایجاد سیستم انبار اداره تدراكات گزارش حاضر بعنوان «كارآموزی» تهیه شده و جهت نمایاندن تصویر كلی و همه جانبه فعالیتهای اداره تدارك، نه تنها سیستم انبار بلكه كلیه سیستم های موجود مورد شناخت قرارگرفته اند این گزارش حاصل مصاحبه با پرسنل اداره تداركات و بازدید عینی از فعالیتهای این اداره می باشد. ارتباطات اداره تداركات بامحیط بیرونی شامل مدیریتها و واحدهای سازمان نقشه برداری و خارج از سازمان نیز دراین گزارش ملحوظ نظر واقع شده است ولی با توجه به گسترش سازمان نقشه برداری و سیستم های اداری و مالی آن سازمان از فعالیتهای اداره تداركات گزارش تهیه گردیده این گزارش شامل نتایج و ادامه فعالیتهای مذكور در سایر واحدهای سازمان نمی باشد و صرفاً در حیطه فعالیتهای اداره تداركات تهیه شده است، جهت ارائه بهتر ارتباطات و گردش اطلاعات اداره تداركات از تكنیك «نمودارهای مفهومی گردش اطلاعات» (DFD) استفاده شده است تاكلیه ارتباطات و ورودیها و خروجیهای سیستم فعلی به سهولت دردسترس خواننده قرار گیرند.

درقسمتهای دیگر گزارش، شرح ورودیها و خروجیها (فرمها، اطلاعات، درخواستها و …) و شرح كلیه فعالیت هریك از واحدهای اداره تداركات ذكر گردیده است.

قسمت اشكالات و نارسائیها شامل نتیجه گیری از آن بخش ازروشهای انجام كار است كه غیرمنطقی و غیراصولی بوده و یا اطلاعات و نحوه گردش اطلاعات جهت انجام صحیح و به موقع امور ناكافی تشخیص داده شده است.

قسمت اول – جایگاه سازمانی و تشكیلات اداره تداركات

1- جایگاه سازمانی اداره تداركات درسازمان نقشه برداری كشور

1-1-تداركات به عنوان یكی از ادارات امور اداری و خدمات درحوزه معاونت مالی اداری سازمان نقشه برداری جای دارد.

ساختار كلی سازمان نقشه برداری و جایگاه اداره تداركات درنمودار زیر نشان داده شده است:

2-1-اداره تداركات جمعاً‌ با 11 نفر پرسنل زیر نظر ریاست اداره مجموعه فعالیتهای خرید كالا و خدمات نگهداری كالا درانبار و تحویل به واحدهای (مصرف كننده) سازمان را بعهده دارد. تشكیلات اداره تداركات در نمودار زیر نشان داده شده است:

قسمت سوم : ورودیها و خروجیها

سیستم های اداره تداركات

دراین بخش مجموعه فعالیتهای اداره تداركات علیرغم منطقی بودن و یا منطقی نبودن ارتباطات به صورت یك سیستم درنظر گرفته شده است و شرح ورودیها و خروجیهای آن به ترتیب زیر می باشد:

ردیف

شرح ورودیها

از

محتوی

1

درخواست خرید

مدیریت های واحدهای سازمان

شرح و مشخصات كالای درخواستی، تعداد قیمت، برآوردی، نام متقاضی، تأئید و تصویب مدیریتهای ذیصلاح به اسناد رسمی ارسال می‌گردد

2

درخواست كالا

مدیریت های واحدهای سازمان

شرح و مشخصات كالای درخواستی تعداد و تاریخ مورد نیاز شماره و تاریخ حواله انبار (توسط قسمت كاردكس تكمیل می شود)

3

مدارك و اطلاعات هزینه های انجام شده

مدیریتهای واحدهای سازمان

فاكتورهای خرید و هزینه

4

صورتحساب بانك و اعلامیه‌های بانكی

بانك ملی شعبه نقشه برداری

عملكرد حسابجاری 90001

5

اطلاعات سرفصلهای حسابهای هزینه (مواد 21 گانه) وسایر سرفصلها

امور مالی و ذیحسابی

به اداره ‌ی تداركات ارسال می‌گردد.

6

چك تجدید تنخواه گردان

امور مالی وذیحسابی

ـــ

7

فهرست نماینده اسناد هزینه قطعی‌‌ (پس از امضاء)

امور مالی و ذیحسابی

به اداره‌ی تداركات ارسال می‌گردد

8

درخواست خرید (پس از تامین اعتبار)

امور مالی و ذیحسابی

به اداره‌ی تداركات ارسال می‌گردد

9

مدارك هزینه های مربوط به خریدهای خارجی

واحد سفارشات خارجی

فاكتورهای حمل هزینه های داخلی مدارك گمركی

10

قبض انبار (خریدهای خارجی)

واحد سفارشات خارجی

رسیداقلام (عمدتاً فیلم، كاغذ، و… عكاسی)

11

صورتحساب خرید

فروشندگان كالا و خدمات

مقدار، مبلغ، شرح كالا و خدمات

12

آئین نامه دولتی و بخشنامه

سازمان برنامه و بودجه/ سایرنهادهای دولتی

مقررات، دستورالعملها و …

ردیف

شرح خروجیها

به

محتوی

1

قبض انبار (سه نسخه)

امور مالی وذیحسابی

نام تحویل دهنده شماره، تاریخ، شرح و مشخصات كالا، شماره كالا، تعداد یا مقدار نرخ و بها اقلام ارسال می گردد

2

حواله انبار (به نسخه)

واحدهای سازمان

نام انبار تحویل دهنده، نام گیرنده كالا، شرح و مشخصات كالا شماره كالا، تعداد یامقدار ، نرخ بها اقلام تحویل داده می‌شود.

3

آن گاه چك صادره

مدیریت واحدهای سازمان/ كارپردازان/فروشندگان پرداخت می گردد

----

4

درخواست خرید (برای تامین اعتبار)

امور مالی و ذیحسابی

تامین اعتبار برای خرید كالا مطابق بودجه سالانه بعمل می‌آید.

5

سند هزینه قطعی (سه نسخه)

امور مالی و ذیحسابی

شرح مدارك خرید و هزینه، شماره طرح ردیف درآمد (بودجه) شماره مواد هزینه مبلغ بدهكار و بستانكار و جمع سند نام و امضا تنظیم كننده

6

فهرست نمایند اسناد هزینه (دونسخه)

امور مالی و ذیحسابی

شماره و تاریخ اسناد هزینه قطعی كه مربوط به یك بودجه طرح/ جاری/ درآمد باشند شرح اسناد، مبلغ شماره درخواست خرید جمع كل اسناد كه توسط تنظیم اسناد در اداره تداركات درج می شود مبلغ اسناد واخواهی شده مبلغ هزینه های مورد قبول و وجه حواله كه توسط امور مالی و ذیحسابی درج می شود (یك نسخه پس از امضا امور مالی و ذیحسابی بعنوان رسید به تداركات عودت داده شده و مبای ثبت حسابها قرار می‌‌گیرد)

7

نماینده سند(دونسخه)

امور مالی و ذیحسابی

شماره سند هزینه قطعی، تاریخ سند، نام گیرنده وجه شرح خریدها و هزینه ها ومبلغ این فرم پس از اخذ ر سید برروی فهرست نماینده اسناد هزینه قطعی به تفكیك هركارپرداز و بماخذ درجات خلاصه فهرست اسناد هزینه قطعی صادر می‌شودو مبنای كسربدهی هركارپرداز از قرار می‌گیرد (یك نسخه برای حسابداری اداره تداركات)

8

خلاصه فهرست اسناد هزینه (دونسخه)

امور مالی و ذیحسابی

شرح خریدها و هزینه ها نام كارپردازان یا انجام دهنده هزینه، شماره ماده هزینه، شماره برگ درخواست خرید و مبلغ (یك نسخه برای حسابداری اداره تداركات)

9

صورتحساب خرید

امور مالی و ذیحسابی

منظم به اسناد هزینه قطعی

10

اظهارنامه بیمه كارگران روزمزد

امور مالی و ذیحسابی/ تامین اجتماعی و اداره دارایی

تعداد نفرات، عنوان ماده، مشخصات چك صادره توسط امور مالی و ذیحسابی

11

لیست حقوق و دستمزد كارگران روزمزد

امور مالی و ذیحسابی / تامین اجتماعی و اداره دارایی

عنوان ماده، نام كارگران روزمزد، دستمزد روزانه، مزایای كسورقانونی و بدهیهای مختلف، جمع كسور ویژه، پرداختی، شماره حساب بانكی، محل امضا حسابدار رسیدگی كننده بودجه ذیحساب، رئیس سازمان و پرداخت كننده

12

اجازه پرداخت

امور مالی و ذیحسابی

خطاب به مدیر امور اداری و خدمات، تقاضای صدور چك به مبلغ مشخص و دروجه شركت یا سازمان معرفی شده به امضا رئیس اداره تداركات

قسمت چهارم ـ شرح فعالیتها

فعالیتهای اداره تداركات در مفهوم ارتباطات سیستمی به بخشهای زیر تقسیم می‌شود كه فعالیتهای هر كدام تشریح خواهد شد :

1ـ ریاست اداره تداركات

2ـ حسابداری

3ـ تنظیم اسناد

4ـ كار پردازی

5ـ انبارها

6ـ كاردكس

7ـ دفتر اداره تداركات

1ـ4ـ شرح فعالیتهای ریاست اداره تداركات

ریاست اداره تداركات علاوه بر نقش سرپرستی ، هماهنگی ، كنترل و برنامه ریزی اداره تداركات ، فعالیتهای زیر را انجام می دهد .

1 ـ دریافت درخواستهای كالا از طریق مدیریت واحدهای سازمان و تایید اولیه برای انجام عملیات تحویل كالا از انبارها در صورت وجود

2 ـ دریافت درخواستهای خریدكالا از طریق مدیریت واحدهای سازمان و تایید اولیه برای انجام عملیات خرید در صورت تامین اعتبار از سوی امور مالی و ذیحسابی

3 ـ اخذ تأئید درخواستهای خرید از مدیریت امور اداری ، خدمات

4 ـ اخذ تصویب درخواستهای خرید از مدیریت امور مالی و ذیحسابی در رابطه با بودجه مصوبه و تامین اعتبار

5 ـ ارجاع در خواستهای كالا به كاردكس و انبار جهت تحویل به متقاضی

6 ـ ارجاع درخواستهای خرید به كارپردازی جهت خرید كالا و تحویل به انبار

7 ـ درخواست و اخذ پیش پرداخت از امور مالی و ذیحسابی بابت خریدهای كلان و خارج از حد توان تنخواه گردان اداره تداركات كه در این صورت چك مستقینا در وجه فروشندگان صادر ولی مسئولیت پی گیری امور بعهده تداركات می باشد.

2 ـ4ـ شرح فعالیتهای حسابداری

1 ـ درخواست از امور مالی و ذیحسابی نسبت به واریز وجوه بودجه ( طرح ، درآمد، جاری ) مصوبه بمرور طی سال و بصورت علی الحساب كه از طریق تنظیم اجازه پرداخت انجام می شود .

2 ـ صدور چك در وجه كارپرداز ان و فروشندگان و تنخواه گردانهای فرعی و اخذ رسید از آنان بر روی فرم حواله صدور وجه

3 ـ نگهداری حسابهای بدهی كارپردازان ، تنخواه گردانهای فرعی ( خدمات ، مدیران، و واحدها و واحد سفارشات خارجی ) بهنگام صدور چك در وجه آنان

4 ـ نگهداری حسابهای بدهی كاركنانی كه امور خاصی را انجام می دهند ( بطور مثال امور خرید بلیط هواپیما و …) و بدهی فروشندگان كالا و خدمات ( پیش پرداختها )

5 ـ نگهداری سایر حسابها مانند هواپیمایی جمهوری اسلامی و تنخواه گردان خوابگاه دانشجویی

6 ـ نگهداری حسابهای منابع تامین تنخواه گردان اداره تداركات كه شامل وجوه بودجه طرح ، بودجه جاری و بودجه در آمد می باشد.

7 ـ طی سال وجوه بودجه دریافت شده بصورت ثابت در حسابها نگهداری می‌شود چون مرتبا با ارسال اسناد هزینه قطعی به امور مالی و ذیحسابی تجدید می گردد باستثنای دو ماه پایان سال كه عمل تجدید تنخواه گردان انجام نمی شود تا كل وجوه بودجه مصرف گردد و در صورت مازاد به سال بعد منتقل می شود.

8 ـ ثبت حسابها بر اساس خلاصه فهرست اسناد و نماینده اسناد در دفتر معین انجام می شود ، كلیه حسابها در سطح معین می باشند و طبقه بندی كلی وجود ندارد .

9 ـ نگهداری حساب بانك ( جاری 90001 ملی نزد شعبه سازمان نقشه برداری ) كه وجوه دریافتی بودجه در این حساب واریز و چك جهت پرداخت بهای خریدها و هزینه از این حساب صادر می شود.

10 ـ اخذ چك تجدید تنخواه گردان از امور مالی و ذیحسابی برابر مبلغ اسناد هزینه قطعی و واگذاری به بانك و ثبت در حساب بانك و متقابلا حسابهای بودجه طرح (درآمد، جاری) بستانكار می شوند.

11 ـ نگهداری حساب تفصیلی خریدها و هزینه های انجام شده برای هر یك از حوزه های مدیریت در دفتری بشكل روزنامه ، این حسابها جنبه آماری داشته و ارتباطی با ثبت حسابها ندارد .

12 ـ كسر كردن از حساب بدهی كارپردازان و فروشندگان پس از اخذ رسید از امور مالی و ذیحسابی ( قبل از رسیدگی ) مبنی بر رسید اسناد هزینه قطعی و ضمائم انجام می شود . متقابلا حسابهای بودجه ( طرح ، درآمد، جاری) بدهكار می شوند .

13 ـ لازم به ذكر است كه فعالیتهای اداره تداركات كه آثار مالی ببار می اورند در چهار چوب نظام حسابداری دولتی و بصورت مفهوم حسابداری تنخواه گردان انجام می شود . بدین لحاظ نگهداری حساب ریالی برای موجودیهای انبار در نظر گرفته نشده و قیمت تمام شده موجودیها بهنگام خرید در امور مالی و ذیحسابی به حساب هزینه قطعی منظور می گردد . كلیه خریدهادر چهار چوب بودجه مصوب سالانه و با توجه به تامین اعتبار آن صورت می پذیرد.

3 ـ4ـ شرح فعالیتهای تنظیم اسناد

1 ـ كمك به امور مالی و ذیحسابی در امر صدور سند هزینه قطعی ( فرم رسمی دولتی محسوب می شود ) در سه نسخه كه حدودا 3 تا 4 مورد در هفته صادر می شود و بانضمام فاكتورهای خرید برای امور مالی ارسال می شود .

2 ـ تشخیص سر فصل حسابهای هزینه دولتی مطابق با مواد 21 گانه هزینه در چهار فصل برای هزینه ها و خریدهای انجام شده توسط اداره تداركات با راهنمایی امور مالی و ذیحسابی .

3 ـ تنظیم فهرست نماینده اسناد هزینه قطعی در دو نسخه كه حاوی شماره و تاریخ سند هزینه قطعی ، خلاصه شرح سند، مبلغ سند و شماره در خواست خرید می باشد . یك نسخه آن پس از اخذ رسید از امور مالی و ذیحسابی مبنی بر دریافت اسناد هزینه قطعی و ضمائم برگشت داده می شود و در حسابداری مبنای ثبت در حسابهای كارپردازان و فروشندگان ( بستانكار) و متقابلا حسابهای بودجه ( طرح ، درآمد ، جاری) بدهكار قرار می گیرد به عبارت دیگر رسید امور مالی و ذیحسابی بر روی فهرست نماینده اسناد هزینه قطعی به منزله تأئید هزینه قرار گرفته در صورتی كه مراحل رسیدگی متعقبا انجام می شود.

4 ـ تنظیم خلاصه فهرست اسناد هزینه قطعی در دو نسخه كه حاوی شرح خریدها و هزینه ها به تفكیك هر یك از كارپردازان ویا انجام دهندگان هزینه ، شماره ماده هزینه ، شماره برگ در خواست خرید ، و مبلغ می باشد یك نسخه بهمراه سند هزینه قطعی به امور مالی و ذیحسابی ارسال ، یك نسخه دیگر مبنای ثبت و كسر از حساب كارپردازان ( به تفكیك هر كدام ) قرار می گیرد.

5 ـ تنظیم نماینده اسناد برای هر كارپرداز در یك نسخه كه حاوی شماره و تاریخ سند قطعی ، بنام گیرنده وجه ، شرح سند و مبلغ می باشد فرم فهرست نماینده اسناد هزینه قطعی بعنوان صورتجلسه این فرم تلقی می شود.

6 ـ عقد قرار دادهای 89 روزه با كارگران روز مزد ، این كارگران به انجام امور خدماتی ( نظافتچی ، آبدارچی ، كمك انباردار و…) مشغول می باشند و مشمول قانون كار بوده و از مزایای بیمه تامین اجتماعی ، بن كارگری و… استفاده می كنند .

7 ـ تنظیم لیست دستمزد ماهانه برای كارگران روز مزد در پنج نسخه (یك نسخه برای بانك ، دو نسخه برای امور مالی و ذیحسابی و یك نسخه بایگانی اداره تداركات و یك نسخه نیز اضافه است)

8- پیگیری امور بیمه كارگران روزمزدی، تنظیم اظهارنامه بیمه و تكمیل لیست دستمزد برای تامین اجتماعی، اطلاق چك حق بیمه از امور مالی و ذیحسابی و تحویل به تامین اجتماعی واخذ رسید برروی اظهارنامه بیمه و لیست دستمزد از شعبه تامین اجتماعی

9- پیگیری امور پرداخت مالیات حقوق كارگران روزمزدی كه بواسطه تقلیل مالیات و عدم شمول تاكنون انجام نشده ولی با افزایش حداقل دستمزد در سال جاری و رسیدن حقوق تعدادی از كارگران روزمزد به حدنصاب پرداخت مالیات درسال جاری این مسئله درجریان كار قرار گرفته است.

4-4- شرح فعالیتهای كارپردازی

1-انجام عملیات خرید كالا و خدمات توسط 3 نفر كارپرداز از منابع داخل كشور بدون تفكیك تخصصی كالاها و خدمات انجام می شود.

2-برنامه ریزی داخلی و توزیع درخواستهای خرید بین كارپردازان توسط مسئول كارپردازی انجام می شود.

3-درخواستهای خرید كالا توسط مدیریت واحدهای متقاضی صادر شده پس از تائید و تصویب های ریاست اداره تداركات، مدیر امور اداری و خدمات و امور مالی و ذیحسابی و معاونت مالی اداری توسط مسئول كارپردازی دریافت و سپس بین كارپردزان توزیع می شود.

4-خریدها می بایست براساس آئین نامه معاملات دولتی انجام شود كه خلاصه آن بشرح زیر است:

برای خرید های تا سقف دو میلیون ریال اخذ پیش فاكتور و بررسی قیمت توسط ریاست اداره تداركات منجر به انتخاب منبع خرید می گردد. برای خرید های تا سقف سه میلیون ریال اخذ سه بار استعلام بها از منابع خرید و سپس انتخاب منبع خرید با نظر ریاست اداره تداركات میسر است. برای خریدهای بیش از سه میلیون ریال انتشار آگاهی مناقصه عمومی و انتخاب منبع خرید از این طریق انجام می شود.

5-كارپردازان پس از انتخاب منبع خرید كالا و خدمات چنانچه نیازمند به پیش پرداخت باشد از حسابداری درخواست وجه نموده و چك صادره را در اختیار فروشنده قرار می دهند.

6-مسئولیت پیگیری دریافت كالا و خدمات و نهایتاً تحویل به انبار (كالا) و تحویل به دریافت كننده (خدمات) بعهده كارپرداز مسئول است.

7-مسئولیت ارائه درخواست خرید و صورتحساب به انبار به همراه اجناس خریداری شده و سپس اخذ یك نسخه قبض انبار بعهده كارپرداز مسئول است.

8-كارپرداز مسئول، كلیه مدارك را جهت صدور سند هزینه قطعی به تنظیم اسناد ارائه می دهد.

9-درمواردی كه تحویل كالای خریداری شده به مصرف كننده ضرورت فوری دارد جنس مستقیماً به واحد مصرف كننده تحویل می شود. ولی حواله و قبض انبار معادل یكدیگر صادر شده و مراحل ثبت دركاردكس انبار مانند سایر موارد است.

5-4-شرح فعالیتهای انبارها

سه انبار ملزومات، ترابری و مصالح ساختمانی مجموعه انبارهای اداره تداركات می‌باشند، اقلام خریداری شده در آنها نگهداری و سپس به مصرف كنندگان (واحدهای سازمانی) تحویل داده می شوند. شرح فعالیت انبارهای سه گانه به این ترتیب است:

1-5-4-انبار ملزومات

1-انبار ملزومات دارای حداكثر 200 قلم جنس می باشد كه در یك سالن مسقف نگهداری می شوند.

2-اقلام عمده انبار ملزومات شامل فیلمهای عكاسی، كاغذ عكاسی، داروهای ظهور و ثبوت، وسایل و ملزومات مصرفی اداری و خدماتی است.

3-فرمت كاردكس انبار برای كلیه اقلام بصورت دفتر (مجلد) نگه داری می شود شماره اقلام منطبق بركاردكس واحد كاردكس می باشد.

4-دریافت كالاهای خریداری شده و صدور قبض انبار در سه نسخه برای بایگانی انبار واحد كادركس و تنظیم اسناد ارسال می شود.

5-درصورت عدم موجودی جنس درخواست شده در انبار برروی حواله انبار (صادر شده توسط واحد كاردكس) «موجود نیست» درج می شود.

6-شماره گذاری اقلام بر روی قفسه ها منطبق با شماره كاردكس انجام شده ولی بعلت كمبود فضای انبار ردیف شماره اقلام در كنار یكدیگر رعایت نشده است.

7-ثبت مقادیر وارده و صادره كالا در كاردكس (دفتر) بترتیب براساس قبض انبار و حواله انبار انجام می شود.

8-تحویل جنس به واحدهای مصرف كننده براساس حواله انبار صادره توسط واحدكادركس انجام وسپس توزیع نسخ حواله انبار توسط انبار دار انجام می شود. (برای بایگانی انبار، كاردكس تداركات و واحد مصرف كننده)

9-انبار گردانی سالانه با حضور نمایندگان امور مالی و ذیحسابی انجام می شود. موجودیها یك بار شمارش گردیده و با كاردكس مقایسه و درصورت مغایرت كاردكس اصلاح شده و درصورتجلسه ثبت می شوند.

10-جهت پیگیری شماره اقلام از دفتر راهنما برحسب حروف الفبا (نام جنس) استفاده می شود.

2-5-4-انبار ترابری

1-انبار ترابری دارای حداكثر 900 قلم جنس (قطعات یدكی وسایط نقلیه ) است كه بعلت عدم اختصاص فضای مناسب بخشی از اقلام آن در انبار ملزومات بخش در محوطه روباز و بخشی در انبار پای كار (حدد 340 قلم قطعات یدكی كه مصرف زیاد دارند) نگهداری می شوند.

2-فرمت كاردكس انبار برای كلیه اقلام بصورت دفتر (مجلد) نگهداری می شود شماره اقلام منطبق با كادركس واحد كادركس است.

3-ثبت مقادیر وارده و صادره كالا در كادركس بترتیب براساس قبض انبار و حواله انبار انجام می شود.

4-دریافت كالاهای خریداری شده وسپس صدور قبض انبار در سه نسخه كه برای بایگانی انبار، واحد كاردكس و تنظیم اسناد ارسال می شود.

5-درصورت عدم موجودی جنس درخواستی در انبار بر روی حواله انبار (صادره توسط واحد كاردكس) «موجود نیست» درج می شود.

6-انبارگردانی سالانه با حضور نمایندگان امور مالی و ذیحسابی، مانند انبار ملزومات انجام می شود.

7-در اوایل سال 72 موجودی انبار پای كار كه مسئولیت آنها بعهده واحد ترابری بوده به موجودی انبار ترابری منتقل گردیده ولی از نظر نزدیكی به واحد ترابری همچنان درهمان محل قبلی مستقر می باشد و مسئولیت دریافت و تحویل اقلام را بعهده دارد.

8-بهنگام تحویل قطعات یدكی به واحد ترابری قطعه یدكی فرسوده (معادل) دریافت و قبض انبار فرسوده درچهارنسخه صادر می شود یك نسخه به راننده مربوطه یك نسخه به دفتر اداره تداركات یك نسخه در پرونده راننده یك نسخه بایگانی درانبار

9-دفتر كنترل قعطات یدك تحویل برای مصرف به تفكیك هر اتومبیل حاوی شماره حواله انبار سریال مشخصه قطعه، شماره اتومبیل، تعداد قطعه و تاریخ تعویض نگهداری و ثبت می شود تا آمار مصرف قطعات یدكی برای هر وسیله نقلیه بدست آید.

10-قطعات یدكی فرسوده درتناوبهای زمانی تحویل جمعدار اموال می شود تا از طریق مزایده بفروش می رسد.

11-به هنگام خرید قطعات یدكی از منابع خرید برخی از انواع قطعات یدكی فرسوده (باطری و …) می بایست به فروشنده تحویل شود. كه این نوع اقلام به كارپرداز مربوطه تحویل می گردد.

3-5-4-انبار مصالح ساختمانی و تأسیساتی

1-این انبار دارای حداكثر 500 قلم جنس می باشد كه اقلام باحجم كم در یك سالن مسقف نگهداری شده و سایر مصالح با حجم زیاد در محوطه سازمان و پای كار ساختمانهای درحال احداث ریخته می شوند.

2-اقلام عمده انبار مصالح ساختمانی و تأسیسات شامل آهن آلات، سیمان، آجر، لوله، لوازم برقی، ابزار آهنگری و لوله كشی ابزار نجاری، رنگ ساختمانی و … می‌باشد.

3-فرمت كاردكس انبار برای كلیه اقلام بصورت دفتر (مجلد) نگهداری می شود كه این دفتر از نظر شكل ساده تر از دفاتر (كاردكس) انبارهای ترابری و ملزومات می‌باشد.

4-نحوه شماره گذاری اقلام انبار مطابق شماره گذاری واحدكاردكس است.

5-دفتری جهت ثبت شماره های قبض و حواله های انبار كه اقلام آنها مستقیماً به مصرف كننده تحویل شده دراین انبار نگهداری و شماره حواله های انبار، شرح جنس، تعداد، مبلغ، نام درخواست كننده و تحویل گیرنده و شماره قبض انبار (برابر) درج می شود.

6-متقاضیان اقلام انبار مصالح ساختمانی و تأسیسات عمدتاً اداره ساختمان و مدیریت نقشه برداری زمینی می باشند و جهت دریافت اقلام از فرم درخواست كالا استفاده نمی كنند و چون بخشی از اقلام مصالح ساختمانی دراختیار خودشان و پای كار می باشد لذا حواله انبار توسط همان واحدهای متقاضی (به هنگام دریافت مستقیم از كارپردازی) صادر شده و سپس انباردار مبادرت به صدور قبض انبار (برابر) می نماید.

گزارش كارآموزی بررسی مقدماتی تداركات و سیستم انبارها رشته نرم‌افزار كامپیوتر

ریاست اداره تداركات

انبار ملزومات

مقاله

پاورپوینت

فایل فلش

کارآموزی

گزارش تخصصی

کارورزی

اقدام پژوهی

درس پژوهی

جزوه

خلاصه

نمونه سوال