جذب مشتری در تجارت الکترونیک

جذب مشتری در تجارت الکترونیک

فهرست مطالب

عنوان صفحه

-1) مقدمه.....................

2-2) تجارت الكترونیك..........

2-2-1) تعریف تجارت الكترونیك..

2-2-2) انواع تجارت الكترونیكی.

2-2-3) مراحل تجارت الكترونیكی.

2-2-4) اجزاء تجارت الكترونیكی.

2-2-5) مدلهای كسب و كاری در تجارت الكترونیكی

2-2-6) مزایای تجارت الكترونیكی

2-3) بازاریابی الكترنیكی......

2-3-1) تعریف و تكامل بازاریابی الكترونیكی:

2-3-2) اجزاء بازاریابی اینترنتی

1-3-3) اهداف بازاریابی اینترنتی

2-3-4)آمیخته بازاریابی اینترنتی

2-3-4-1) تاثیر اینترنت و بازاریابی بر محصول

2-3-4-2) تاثیر اینترنت و بازاریابی بر توزیع

2-3-4-3) تاثیر اینترنت و بازاریابی اینترنتی بر قیمت

2-3-4-4) تاثیر اینترنت و بازاریابی اینترنتی بر ترفیع

2-4) خریدو فروش الكترونیكی....

2-4-1) از تجارت الكترونیكی تا خرید و فروش الكترونیكی

2-4-2) فروش بهنگام محصولات....

2-4-3) عوامل موفقیت در فروش اینترنتی

2-4-4) ایجاد یك فروشگاه مجازی.

2-4-5) سیستم خرید از طریق اینترنت

2-5) اعتماد در تجارت الكترونیك

2-5-1) ماهیت و مفهوم اعتماد...

2-5-2)دیدگاه جامع به اعتماد...

2-5-2-1) فلسفه................

2-5-2-2) روانشناسی............

2-5-2-3) مدیریت...............

2-5-2-4) بازاریابی............

2-5-3) ویژگی های اعتماد.......

2-5-4) نقش ریسك و آسیب پذیری در مفهوم اعتماد

2-5-5) مشخصات اعتماد بهنگام...

2-5-6) ابعاد اعتماد...........

2-5-7) مطالعات صورت گرفته در حوزه اعتماد در تجارت الكترونیك........................

2-5-7-1) مطالعات گیفن.........

2-5-7-2) مطالعات آنگ، دوبلار و لی

2-5-7-4) مطالعات چسكین و ساپینت

2-5-7-5) مطالعات همفیل........

2-5-7-7) مدل وانگ و امورین....

2-5-7-8) مدل فرآیند محور چند بعدی ایجاد اعتماد

2-5-7-9) تحقیقات شانكر و همكاران

2-5-7-11) تحقیقات دایل و همكاران

2-5-7-12) تحقیقات هافمن و همكاران

2-5-7-13) تحقیقات تراكتینسكی و همكاران

2-5-7-14) تحقیقات سولتان و همكاران

2-5-7-15) تحقیقات یون.........

2-5-7-16) مطالعات اسمیت و همكاران

2-5-7-17)مطالعات شایندرمن.....

2-5-7-18) مطالعات پالمر و همكاران

2-5-7-19) مطالعات ماتئو و همكاران

2-5-7-20) مدل اعتماد،اعتماد رسمی و اعتماد غیز رسمی

2-5-7-21) مدل چرخه زندگی تسعه اعتماد در تجارت الكترونیك........................

2-5-7-22) مدل چند بعدی در تجارت الكترونیك

2-5-7-23) مدل اعتماد ادراك شده در تجارت C 2B

2-5-8) فناوری حمایت كننده از اعتماد در تجارت الكترونیك

2-5-8-1) مهر و امضای تایید....

2-5-8-2) سیستم های شهرت.......

2-5-8-3) دفاتر ارائه عنوان ...

2-5-8-4-1) منوی كلیدی امنیتی .

2-5-8-4-2) سیستم زیر ساخت عمومی

2-5-8-5) واسطه های مالی و آژانس های تضمین كننده

2 -5-8-6) سیستم های حقوق و قانونی

2-5-8-6-2) رویكرد دوگانه......

2-5-8-6-1) رویكرد دستوری یا تجویزی

2-5-8-6-3) رویكرد حداقل.......

2-6) نتیجه گیری...............


جذب مشتری در تجارت الکترونیک

مقاله

پاورپوینت

فایل فلش

کارآموزی

گزارش تخصصی

کارورزی

اقدام پژوهی

درس پژوهی

جزوه

خلاصه

نمونه سوال