جزوه میوه کاری (علوم باغبانی) رشته کشاورزی

جزوه میوه کاری (علوم باغبانی) رشته کشاورزی

توضیحات محصول :کتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته کشاورزی گرایش باغبانی -ویژه کنکور به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

فصل اول :مدیریت کف باغ

مدیریت و نگهداری خاك باغ
روشهای مدیریت و نگهداری خاك باغ به منظور کنترل رطوبت (حفاظت یا بهرهبرداری) صورت مـیگیـرد. میـزان حفـظ رطوبت بستگی به فاکتورهای متفاوتی دارد که مهمترین آنها نوع خاك میباشد. برای مثال میزان کاهش رطوبـت خـاك تحت سیستم وجینی کامل در خاکهای لومی که دارای بافتهای ریزتری هستند کمتر از خاکهای شنی میباشد.
روشـهای مدیریت خاك باغ بایستی براساس قدرت نگاهداری رطوبت توسط خاك بهکار گرفته شود.
در مناطقی که میزان ظرفیت نگاهداری رطوبت خاك با توجه به پراکندگی باران پایین میباشد نبایستی از سیسـتمهـای چمنی یا نباتات پوششی استفاده گردد زیرا رطوبت جهت رشد درختان، نباتات پوششی و چمنی کافی به نظر نمیرسد.
در بعضی موارد بدون در نظر گرفتن حفاظت رطوبت خاك روشهای مدیریت خـاك بـه منظـور اسـتفاده از ماشـین آلات سنگین در سطح باغ بکار برده میشود. یکی دیگر از اهداف روشهای مدیریت خاك افزایش مواد آلـی خـاك و در نتیجـه افزایش قدرت نگاهداری رطوبت توسط خاك میباشد.
استفاده از روشهای چمنی به منظور افزایش مواد آلی خاك زمانی سودمندی خواهدبود که میزان تجزیه مواد اضافه شـده کمتر از مقداری باشد که در اثر دیسک زدن به خاك اضافه میشود.
روشهای متفاوتی جهت مدیریت و نگاهداری خاك باغ بکار میرود که مهمترین آنها عبارتند از سیستم وجینـی، سیسـتم وجینی بهعلاوه نباتات پوششی، چمنی، مالچ یا چمنی بعلاوه علف کش و نباتات میانی میباشند که به طـور مختصـر بـه شرح آنها خواهیم پرداخت.
سیستم وجینی
در این روش سطح باغ چندین مرتبه در فصل رشد دیسک زده میشود و بدین طریق از رشد علفهای هرز و سـایر علفهـا جلوگیری میگردد که این عمل موجب افزایش نگاهداری رطوبت خاك میگردد. استفاده از این روش برای مدت طولانی باعث کاهش نفوذ آب باران در خاك میشود. همچنین جاری شدن آب باران در سطح زمین باعث افزایش فرسایش خاك میگردد.
این روش در خاکهایی که بافتهای ریزتری دارند میتوان تا 10 سال اول بعد از کشت درختان بهکار برده میشود.
تستهای میوهکاری (مربوط به دوره نو نهالی و...)
1- به منظور کوتاه کردن دوره جوانی مرکبات کدام مورد صحیح است
1- استفاده از پیوندك بالغ و بدون خار 2- استفاده از پایه رویشی و تغذیه ازتی
3- تامین شرایط مطلوب رشد پایه و استفاده از پیوندك بالغ 4- تامین رطوبت و دمای مناسب برای رشد کافی پایه
2-کدامیک از اعمال زیر دوره نو نهالی Juvenil را کاهش میدهد؟
1- زخم حلقوی در تنه 2- عدم هرس و تقویت رشد
3- کمانی کردن شاخهها 4- هرس شدید شاخهها
3- کدامیک از حالت زیر در نو نهالی درختان میوه بیشتر ظاهر میگردد؟
1- رشد رویشی بسیار بطئی 2- رشد رویشی توام با گلدهی
3- رشد رویشی بسیار زیاد 4- متوقف شدن رشد رویشی

تست های مربوط به ازدیاد درختان میوه
محل قرار گرفتن پیوند در موقع کشت نهال در مناطق باد خیز باید در چه وضعیتی باشد.
1- پشت به جهت باد 2- در سطح خاك قرار گیرد.
3- رو به جهت باد 4- عمود بر جهت باد باشد.
2- در کدامیک از حالات زیر پیوند میانی در درختان میوه استفاده میشود ؟
1- از پیوند میانی برای مقابله با ناسازگاری انتقالی در درختان میوه استفاده میشود.
2- از پیوند میانی برای تغییر رقم در ناسازگاری انتقالی درخت میوه استفاده میشود.
3- اصولاً در میوه کاری از پیوند میانی استفاده میشود.
4- از پیوند میانی برای مقابله با ناسازگاری موضعی در درختان میوه استفاده میشود. «


جواب تستهای مربوط به دوره نو نهالی
1-گزینه 3- بالا بردن سرعت رشد و پیوندی بالغ بر روی پایه نابالغ بهترین روش کوتاه کردن دوره درختان است.
گزینه 2- هر چه میزان هرس کمتر باشد باعث کوتاه شدن دوره نونهالی شده تقویت رشد و رشد مداوم هم باعث کوتاهتر
شدن دوره نو نهالی میشود چون چرخه نونهالی را سریعتر کامل وطی میکند.
گزینه 3- در دوران نونهالی رشد رویشی بسیار زیاد است تا مرحله بلوغ که رشد رویشـی کـاهش و رشـد زایشـی شـروع
میشود.
جواب تستهای مربوط به ازدیاد درختان
2-گزینه 1 صحیح است البته در بعضی منابع گزینه 3 هم آورده شده است
گزینه 4 در زمانی که بین پایه و پیوندك ناسازگاری موضعی وجود داشته باشد میتوان از میان پایه استفاده کرد.

Pdfنوع فایل:

سایز: 4.64mb

تعداد صفحه:283

دانلود جزوه میوه کاری (علوم باغبانی) رشته کشاورزی

دانلود جزوه

میوه کاری (علوم باغبانی) رشته کشاورزی

دانلود

جزوه میوه کاری (علوم باغبانی)

رشته کشاورزی

کسب درآمد اینترنتی

کسب درآمد از اینترنت

مقاله

پاورپوینت

فایل فلش

کارآموزی

گزارش تخصصی

کارورزی

اقدام پژوهی

درس پژوهی

جزوه

خلاصه

نمونه سوال